Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Potterij onder de Moerbeiboom en een Opdrachtgever waarop Potterij onder de Moerbeiboom deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Potterij onder de Moerbeiboom, voor de uitvoering waarvan door Potterij onder de Moerbeiboom derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Potterij onder de Moerbeiboom en zijn directie.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Potterij onder de Moerbeiboom en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Potterij onder de Moerbeiboom niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Potterij onder de Moerbeiboom in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2. Online verkopen en aanbiedingen via de Winkel

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Potterij onder de Moerbeiboom en op elke overeenkomst op afstand tussen Potterij onder de Moerbeiboom en consument via de Winkel.

 1. Doordat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, de eind consument kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg raadplegen en downloa
 2. Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard en betaald, bevestigt Potterij onder de Moerbeiboom meteen langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Potterij onder de Moerbeiboom is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Bij het uitblijven van de betalingen is Potterij onder de Moerbeiboom gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren.
 1. De overeenkomst komt elektronisch tot stand, Potterij onder de Moerbeiboom treft de passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch betaald, zal Potterij onder de Moerbeiboom daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden hij mag binnen deze periode zijn herroepingsrecht laten gelden op een elektronische wijze. Potterij onder de Moerbeiboom mag de consument vragen naar de reden van herroeping.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
 3. Tijdens de bedenktijd gaat de consument zorgvuldig om met het product en de verpakking. Hij pakt het product slechts uit of gebruikt het in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts hanteert en inspecteert zoals hij dat in een winkel zou doen.
 4. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product.
 5. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige manier aan de Potterij onder de Moerbeiboom. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag van ontvangst, zendt de consument het product terug.
 6. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Potterij onder de Moerbeiboom verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 7. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag van de melding, zendt de consument het product terug. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 8. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 9. Potterij onder de Moerbeiboom na de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze, stuurt hij na ontvangst van deze melding meteen een ontvangstbevestiging.
 10. De Potterij onder de Moerbeiboom vergoedt, meteen maar in ieder geval binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt, de kosten van het product. Dit geldt ook voor eventuele leveringskosten die door de Potterij onder de Moerbeiboom in rekening zijn gebracht voor het geretourneerde product.
 11. De Potterij onder de Moerbeiboom gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een anderemethode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 12. Het herroepingsrecht wordt uitgesloten als de producten geleverd zijn volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 13. De prijzen die vermeld worden in de Winkel kunnen wijzigingen ondergaan. De geldende prijs is telkens de prijs zoals aangegeven op de website op het moment van de bestelling met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 14. De prijzen in het aanbod van producten in de Winkel zijn inclusief btw.
Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
 1. Alle offertes en aanbiedingen van Potterij onder de Moerbeiboom zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product/dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Potterij onder de Moerbeiboom kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Leveringstermijnen genoemd in offertes van Potterij onder de Moerbeiboom zijn indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Potterij onder de Moerbeiboom daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Potterij onder de Moerbeiboom anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Potterij onder de Moerbeiboom niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 7. Potterij onder de Moerbeiboom is in geen geval gehouden een aanvang te nemen met het uitvoeren van de opdracht, alvorens de Opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord ondertekend aan Potterij onder de Moerbeiboom heeft geretourneerd. 

Artikel 4. contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst;
 1. De overeenkomst tussen Potterij onder de Moerbeiboom en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Potterij onder de Moerbeiboom derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Potterij onder de Moerbeiboom dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Potterij onder de Moerbeiboom zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. Potterij onder de Moerbeiboom heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Potterij onder de Moerbeiboom of door Potterij onder de Moerbeiboom ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten zoals een werkruimte met telecommunicatie-, internetfaciliteiten etc.
 6. Potterij onder de Moerbeiboom is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Potterij onder de Moerbeiboom de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Potterij onder de Moerbeiboom aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Potterij onder de Moerbeiboom worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Potterij onder de Moerbeiboom zijn verstrekt, heeft Potterij onder de Moerbeiboom het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Potterij onder de Moerbeiboom ter beschikking heeft gesteld. Potterij onder de Moerbeiboom is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Potterij onder de Moerbeiboom is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 9. Potterij onder de Moerbeiboom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met Opdrachtgever is aangegaan 
Opdrachtgever zal Potterij onder de Moerbeiboom en haar medewerkers inbegrepen, vrijwaren voor aanspraken van derden, die in verband met geleverde data, die schade lijden, als gevolg van handelingen of nalatigheid van de opdrachtgever met het niet nakomen van de geldende privacy bepalingen.
 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Potterij onder de Moerbeiboom zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Potterij onder de Moerbeiboom gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Potterij onder de Moerbeiboom bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Potterij onder de Moerbeiboom op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Potterij onder de Moerbeiboom een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Potterij onder de Moerbeiboom gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Potterij onder de Moerbeiboom daardoor direct of indirect ontstaan.
 14. Opdrachtgever vrijwaart Potterij onder de Moerbeiboom voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is. 

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
 1. Potterij onder de Moerbeiboom is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Potterij onder de Moerbeiboom ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Potterij onder de Moerbeiboom kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Potterij onder de Moerbeiboom bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Potterij onder de Moerbeiboom kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Potterij onder de Moerbeiboom op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Potterij onder de Moerbeiboom de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Potterij onder de Moerbeiboom tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Potterij onder de Moerbeiboom gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Potterij onder de Moerbeiboom gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Potterij onder de Moerbeiboom, zal Potterij onder de Moerbeiboom in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Potterij onder de Moerbeiboom extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Potterij onder de Moerbeiboom anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Potterij onder de Moerbeiboom vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de opdracht of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Potterij onder de Moerbeiboom op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 6. Ter beschikking stelling van informative en medewerking
 1. Opdrachtgever zal aan Potterij onder de Moerbeiboom steeds uit eigen beweging en tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking aan de uitvoering aan de opdracht verlenen. 

 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de te verlenen diensten, alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer. 

 3. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig, of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Potterij onder de Moerbeiboom staan, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Potterij onder de Moerbeiboom steeds het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Potterij onder de Moerbeiboom is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Potterij onder de Moerbeiboom is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Potterij onder de Moerbeiboom kenbaar behoorde te zijn. 

 4. Wanneer medewerkers van Potterij onder de Moerbeiboom op de locatie van de Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal de opdrachtgever kosteloos voor de benodigde faciliteiten, zoals een werkruimte met telecommunicatie-, internetfaciliteiten etc. zorg dragen. 

 5. Opdrachtgever zal Potterij onder de Moerbeiboom, haar medewerkers inbegrepen, vrijwaren voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, als gevolg van handelingen of nalatigheid van de opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie. 

 6. Voor zover Opdrachtgever daartoe gerechtigd is, stemt Opdrachtgever uitdrukkelijk in met het opnemen van (persoons)gegevens van Opdrachtgevers in de persoonsregistratie van Potterij onder de Moerbeiboom voor doeleinden van administratie en beheer. Deze persoonsregistratie bevat onder meer identificatiegegevens en procesdata en is slechts toegankelijk voor Potterij onder de Moerbeiboom. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens toestemming van Opdrachtgever of in de gevallen wanneer Potterij onder de Moerbeiboom hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. 

 7. Potterij onder de Moerbeiboom is steeds gerechtigd de naam en het logo van Opdrachtgever en het project waaraan Potterij onder de Moerbeiboom Producten levert en/of heeft geleverd op haar website te plaatsen, te gebruiken als referentie en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen. Partijen kunnen schriftelijk nadere afspraken overeenkomen ten aanzien van de omgang met project specifieke gegevens die Opdrachtgever aanwijst als vertrouwelijk. 

Artikel 7. wijziging van opdracht en meerwerk
 1. Indien Potterij onder de Moerbeiboom op verzoek van Opdrachtgever, dan wel naar eigen inzicht en/of op eigen verzoek met voorafgaande instemming van Opdrachtgever, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de oorspronkelijke opdracht vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Potterij onder de Moerbeiboom. 

 2. Potterij onder de Moerbeiboom is nimmer verplicht aan een verzoek tot het verrichten van meer of andere werkzaamheden te verrichten dan oorspronkelijk overeengekomen te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 

 3. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed. 

 4. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken zal Potterij onder de Moerbeiboom Opdrachtgever desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk. 

 5. Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren diensten worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing, de oorspronkelijke doelstellingen en/of de verwachtingen van de dienstverlening daardoor kan worden beïnvloed. Potterij onder de Moerbeiboom zal opdrachtgever daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 

Artikel 8. Overmacht
 1. Potterij onder de Moerbeiboom is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Potterij onder de Moerbeiboom geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Potterij onder de Moerbeiboom niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Potterij onder de Moerbeiboom of van derden daaronder begrepen. Potterij onder de Moerbeiboom heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Potterij onder de Moerbeiboom zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Potterij onder de Moerbeiboom kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel Potterij onder de Moerbeiboom ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Potterij onder de Moerbeiboom gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 9. Betaling en incassokosten
 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Potterij onder de Moerbeiboom aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Potterij onder de Moerbeiboom aangegeven. Potterij onder de Moerbeiboom is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Potterij onder de Moerbeiboom heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Potterij onder de Moerbeiboom kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Potterij onder de Moerbeiboom kan volledige adossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Potterij onder de Moerbeiboom verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Potterij onder de Moerbeiboom echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
Artikel 10. Klachten en klachttermijn
 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Potterij onder de Moerbeiboom.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Potterij onder de Moerbeiboom de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Potterij onder de Moerbeiboom slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8.
 4. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Potterij onder de Moerbeiboom opdracht gegeven heeft.
 5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel of schadeloosstelling.
 6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Potterij onder de Moerbeiboom daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
 1. Indien Potterij onder de Moerbeiboom aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Potterij onder de Moerbeiboom is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Potterij onder de Moerbeiboom is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Potterij onder de Moerbeiboom aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Potterij onder de Moerbeiboom beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij een opdracht met een langere doorlooptijd dan drie maanden geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat Potterij onder de Moerbeiboom in het kader van de desbetreffende Opdracht over de laatste 3 maanden heeft ontvangen.
 4. De aansprakelijkheid van Potterij onder de Moerbeiboom is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Potterij onder de Moerbeiboom is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, indirect schade is dus uitgesloten.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Potterij onder de Moerbeiboom aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Potterij onder de Moerbeiboom toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Potterij onder de Moerbeiboom is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Potterij onder de Moerbeiboom of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 12. Vrijwaring
 1. De Opdrachtgever vrijwaart Potterij onder de Moerbeiboom voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Potterij onder de Moerbeiboom toerekenbaar is. Indien Potterij onder de Moerbeiboom uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Potterij onder de Moerbeiboom zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Potterij onder de Moerbeiboom, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Potterij onder de Moerbeiboom en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
Artikel 13. Intellectuele eigendom
 1. Potterij onder de Moerbeiboom behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
 2. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, en andere geestesproducten van Potterij onder de Moerbeiboom, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Potterij onder de Moerbeiboom toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
 3. Potterij onder de Moerbeiboom heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Potterij onder de Moerbeiboom partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Potterij onder de Moerbeiboom is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Potterij onder de Moerbeiboom het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Bij geschil van mening omtrent de tekst en uitleg van deze algemene voorwaarden is uitsluitend de Nederlandse tekst bindend.
Artikel 15. Vindplaats en wijziging voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Potterij onder de Moerbeiboom.
 3. Opdrachtgever is bevoegd tot het eenzijdig wijzigen dan wel herroepen van onderhavige algemene voorwaarden, mits zij opdrachtgever hiervan één maand van te voren schriftelijk op de hoogte stelt, vanaf welk moment deze gewijzigde algemene voorwaarden op alle rechtsverhoudingen tussen partijen van toepassing zijn.
 4. Wijziging van deze overeenkomst of aanvulling daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 5. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.